Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies. Odsúhlaste prosím nastavenie cookies súborov pre použitie webu.

Viac informácií
Prijať všetky súbory cookie Prispôsobte si
Prijať vybrané súbory cookie

Reklamácie tovaru zakúpeného v Garage-store.sk

 

1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), pri ktorom sa v záručnej dobe uplatňujú práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").

2. Predávajúcim v zmysle tohto reklamačného poriadku je podnikateľ Václav Cempírek, so sídlom Hředle 167, 267 51 HředIe IČO: 62471066. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá nakupuje prostredníctvom internetového obchodu https://garage-store.sk

3. Reklamáciou sa rozumie oznámenie kupujúceho o vadách tovaru vykonané bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci takúto vadu zistil.

4. Vadný tovar znamená stav, keď bol tovar dodaný kupujúcemu v kvalite a vyhotovení, ktoré nezodpovedá príslušnej norme alebo právnemu predpisu alebo účelu, na ktorý sa bežne používa.

5. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

6. Kupujúci môže uplatniť oprávnenú reklamáciu jedným z uvedených spôsobov:

        vyplnením formulára nižšie na stránke

        e-mailom na adresu: info@garage-store.sk

        poštou na adresu Václav Cempírek, Hředle 167, 267 51 HředIe

7. Pri podávaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť dôkazy o:

        na žiadosť e-shopu kópiu dokladu o predaji tovaru (daňový doklad alebo potvrdenie o zaplatení tovaru),

        reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom,

        opis chyby.

8. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:

        Opotrebovanie položky bežným používaním,

        poškodenie živlami (napr. vodou, požiarom alebo bleskom atď.),

        poškodenie tovaru počas prepravy (táto reklamácia sa rieši priamo s dopravcom).

9. Predávajúci nezodpovedá za také vady, ktoré boli spôsobené neopatrným zaobchádzaním, násilným mechanickým poškodením tovaru kupujúcim alebo zaobchádzaním s výrobkom, ktoré je v rozpore s odporúčaným zaobchádzaním s výrobkom uvedeným na štítku s týmito informáciami.

 

10. V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar spotrebiteľovi bezplatne opravený. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, tovar sa vymení za nový. V prípade výmeny začína plynúť nová záručná doba. Ak predávajúci reklamáciu uzná, uhradí zákazníkovi náklady na zaslanie reklamovaného tovaru späť.

11. Reklamácie zasielajte len obyčajnou poštou "Doporučená zásielka" alebo bezplatne prostredníctvom Zásilkovna.cz "Asistent pre reklamácie". Dobierka nebude akceptovaná. 

12. Po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho môže byť reklamácia vybavená poskytnutím zľavy, vrátením peňazí alebo výmenou tovaru.

13. V prípade neuznania reklamácie predávajúci zašle tovar späť kupujúcemu, a to na vlastné náklady kupujúceho. 

14. Lehota na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady je bez zbytočného odkladu, najdlhšie do 30 kalendárnych dní, ak sa strany nedohodnú inak. Táto lehota začína plynúť odo dňa prijatia sťažnosti. Ak sa lehota nedodrží, spotrebiteľ má právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.